Op 3 april 2024, bijeenkomst in het Cultuurhuis, hebben 23 deelnemers een vruchtbare Buurtcoalitie GMS-vergadering bijgewoond, waarin belangrijke initiatieven werden besproken en toekomstige acties werden gepland.

Actiedag Resultaten
Na een geslaagd GMS café op 21 maart, waarin bewoners en professionals hun ideeën deelden, zijn er concrete stappen gezet. Dit omvat onder andere het plaatsen van prullenbakken op strategische locaties, zoals de Huskensweg en de hondenuitlaatplek, waarbij bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Ook worden wegkruisen geschilderd en wordt het onderhoud van parken verbeterd. De gemeente ondersteunt deze initiatieven, waardoor bewoners actief kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun wijk.

Toekomstige Acties
Een volgende actiedag GMS staat gepland voor 4 mei. Tijdens deze bijeenkomst zullen de voortgang van eerdere ideeën worden besproken en nieuwe initiatieven worden gelanceerd. Het doel is om de leefbaarheid en het welzijn in de buurt verder te verbeteren.

Volgende GMS Café
Op 29 mei zal het volgende GMS café plaatsvinden, met als thema het handelingsperspectief GMS. Dit plan richt zich op concrete acties voor de korte termijn om de wijk te verbeteren. Hierbij worden bewoners actief betrokken om hun input te leveren en samen te werken aan positieve veranderingen.

GMSImpuls
Hoewel er deze keer geen nieuwe voorstellen zijn ingediend, worden bewoners aangemoedigd om ideeën in te dienen voor de GMSImpuls. Een kleine commissie beoordeelt de haalbaarheid van de voorstellen, waarbij wordt gestreefd naar een diverse en inclusieve betrokkenheid van de gemeenschap.

Betrokkenheid en Communicatie
Er wordt actief gestreefd naar meer diversiteit en betrokkenheid van buurtbewoners. Communicatie verloopt via verschillende kanalen, zoals Whatsapp en e-mail, om iedereen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en mogelijkheden om deel te nemen aan initiatieven.

Stand van Zaken Werkgroepen
Verschillende werkgroepen, waaronder die voor verkeer en veiligheid en voor de vrijheidsmaaltijd op 5 mei, hebben hun voorbereidingen getroffen en lopende projecten besproken. Deze werkgroepen spelen een cruciale rol in het realiseren van positieve veranderingen in de buurt.

De volgende Buurtcoalitie GMS-vergadering staat gepland voor 8 mei van 19.30 – 21.00 uur bij het Buurtpunt Schandelen. Dit biedt een verdere gelegenheid voor bewoners om samen te komen, ideeën uit te wisselen en gezamenlijke acties te plannen voor een betere en leefbare buurt.